Is 'Austin & Ally' Ending After Season Four?

Is 'Austin & Ally' Ending After Season Four?
Like Just Jared Jr. on FB
Photos: Disney
Posted to: Austin & Ally, Newsies
  • Ili Zavaleta

    Nooooo!!! :( ;(